/header.png

 

Travian:

Produkce vs Armáda

 

 Otázky, jež by si m?l položit každý, zní...

MÁM P?I TÉTO ROZLOZE, TÉTO PRODUKCI, DOST VOJÁK?? A NEMÁM JICH HODN?? NEBO NAOPAK MÁLO?

K tomuto ú?elu slouží následující text...

Nejd?íve se ale musíte seznámit s pár v?cmi:

1. Jak po?ítat sílu armády

Nepo?ítat v po?tu jednotek. Nau?te se po?ítat v síle do útoku a do obrany.
U každého vojáka jsou pro boj d?ležitá 3 ?ísla.

Útok(U)/Obrana proti infanterii-p?chot?(OI)/Obrana proti kavalerii-jízd?(OC)

P?íklad:
Legioná? – 40/35/50
Pretorian - 30/65/35

Síla do útoku 20 legioná?? a 20 pretorián? je tedy 1400(20x40+20x30).
Na to aby to byla remíza musíte postavit na obranu, nebo? se jedná o infanterii
22 pretorián? a více – 1430.(ve všech p?íkladech a i u norem zanedbáváme bonus od budov, hrdin?, po?ítáme jen vojáky)

Našich 20 legioná?? a 20 pretorián? má tedy tento zápis:
U/OI/OC – 1400/2000/1700

Prosím spo?t?te si U/OI/OC Vaší armády!

2. Zbrojní koeficient

Co to je?
Tento koeficient ?íká, jak velká musí být U/OI/OC v ZÁVISLOSTI NA PRODUKCI VESNICE.
Produkcí je mín?n sou?et hodinové produkce všech komodit.

ZBROJNÍ KOEFICIENT SE TÝKÁ VESNIC S PRODUKCÍ VYŠŠÍ NEŽ 400, NEZBROJIT D?ÍVE

Máme t?i koeficienty pro armádu:
A – pro velmi aktivní pro bojové hrá?e, jež nebojují jen pro suroviny, ale i
pro boj samý
B - pro aktivní hrá?e pro n?ž je armáda dobrým zdrojem obživy
C – pro všechny ?leny aliance

Koeficient A
Na každých 20 surovin musí být U/OI/OC rovno nebo vyšší 100/100/100

Koeficient B
Na každých 30 surovin musí být U/OI/OC rovno nebo vyšší 100/100/100

Koeficient C
Na každých 40 surovin musí být U/OI/OC rovno nebo vyšší 100/100/100

MÍT KOEFICIENT C BY M?LO BÝT POVINNÉ! TO BY M?LA BÝT NORMA PRO CELOU ALIANCI I PRO DOBU MÍRU...

P?íklad pro lepší pochopení:
Máme vesnici produkující 150 d?eva, 100 hlíny, 150 železa, 80 obilí.
Kolik je t?eba mít armády, aby byl koeficient napln?n?
A za jak dlouho ji mohu mít (?as stavby voják? zanedbáváme)

1. Spo?ítáme produkci – 480(150+100+150+80)
2. Ur?íme hledáné U/OI/OC
Produkci vyd?líme koeficientem a daný výsledek vynásobíme 100.
480 / 40(koef.C) = 12
12 x 100 = 1200
Výsledné U/OI/OC je 1200/1200/1200.

A te?, jak naplnit koeficient.

Berme Germána.
Na napln?ní U na 1200 je t?eba (1200/40) 30 pálka??. Máme hotovo? Omyl.
D?vod pro? mnozí dostávají p?es…
Neuv?domují si, že tuhle army smáznou dva kon? – OC je totiž 150. Aby bylo 1200, musíme mít 240 pálka??!
240 pálka?? má staty – 9600/4800/1200. A cena je na produkci 480 nedosažitelná .
Tady je vid?t, že prost? pot?ebujeme více druh? jednotek…
Na obranu proti jízd? je dobrý ošt?pa?, ale je slabý v útoku.
Zkombinujeme tedy tyto dv? jednotky.

Výsledek je 29 pálka?? a 18 ošt?pa?? 1340/1210/1225.

A doba za jakou budete tyto vojáky z produkce mít?

Jejich cena je (29x250 +18x330) 13190.

Vlastní produkcí tedy tyto vojáky budete mít za 27 hodin. Když vám je vybijí, zase je budete mít za 27 hodin zp?t, nepo?ítaje to co si ješt? p?iloupí…

A pro? v?bec dodržovat tento koeficient, když germán m?že mít za 13h 50 pálka?? a mnohem v?tší útok.
Specializovat se tedy na útok a na obranu a? se specializuje gal?

1. Specializace je dobrá, ale odsu? podsu?. T?ch 50 pálka?? vytlu?ou 2 teutoni...
2. Samostatnost-to je to hlavní. Ne vždy se m?žete spolehnout na n?koho jiného, ne vždy pomoc dorazí v?as...

ALIANCE JE TAK SILNÁ, JAKO JEJÍ NEJSLABŠÍ ?LÁNEK!

 

( Z ally fóra na s16 od  Wuotan -iR- nevíme kde to splašil )